Thunderbird

Notizen

Versionen

  • v2.0.0.19
  • v2.0.0.23 vom 20.08.2009
  • v2.0.0.24 (im Juni 2010 in Verwendung)
  • {Thunderbird 3.0}? vom Dec 2009
  • {Thunderbird 3.1}? vermutlich ab Juni 2010
  • Thunderbird 9.0 (siehe {IMAP mit Yahoo Mail}?)

C: Email, Thunderbird