Komplexe Zahlen

https://www.youtube.com/watch?v=OcB3Eq_EjPk Ingenieurmathematik I - Komplex Zahlen